2017.3.25 1.AG100 手持式牙科X光机,能源国际有限公司

    AG100的特色是使用冷阴极X射线管代替传统X射线管。AG100的竞争优势为低辐射剂量、低功耗,并提供高质量的影像。AG100还装备了背向散射屏来保护操作人员不受辐射照射。AG100采用锂聚合物电池供电,方便携带。

2017.3.24 义获嘉

2017.3.24 普兰梅卡带咬合功能的CT

2017.3.24 3 sharp×1

2017.3.24 SMILE 5D

2017.3.24 义获嘉

2017.3.24 VistaScan

2017.3.24 VISTA CT

2017.3.24 VDW

2017.3.24 KULZER